Lista projektów złożonych przez mieszkańców Ozimka do Budżetu Obywatelskiego miasta Ozimekna 2018 rok - PROJEKTY ODRZUCONE

Zwiększenie dostępności społecznej Ozimka do literatury ogrodowej - uruchomienie czytelni oraz poprawa aktywności obywatelskiej Senior 60+

Projekt został odrzucony z przyczyn podanych poniżej:

Zgodnie z § Ust. 3 uchwały nr XXXVII/232/ 17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 kwietnia 20 l 7r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ozimek konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2018 rok, wartość jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych brutto.

W pkt 5 złożonego formularza wskazano, że szacunkowy koszt zadania wynosi 51.405,24 zł brutto, który to koszt przekracza wskazany w § 4 ust. 3 uchwały, a więc wniosek ten nie spełnia również tego zapisu uchwały.

Ponadto   wskazane   miejsce   realizacji    projektu    nie    stanowi  własności gminy a zgodnie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 03 marca 2010r. (sygn. akt 80/K/10), ,,Warunkiem koniecznym finansowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego remontu środka trwałego jest posiadanie przez tę jednostkę tytułu prawnego do danego środka trwałego".

Aby przeprowadzić daną inwestycję gmina musi posiadać więc tytuł prawny do nieruchomości, który to tytuł nie musi być prawem własności. Może być to również stosunek prawny, na podstawie którego gmina włada danym przedmiotem, a w przypadku przedmiotowej inwestycji gmina nie ma takiego prawa władania  nieruchomością.