REGULAMIN

Regulamin

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2021


Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Budżet Obywatelski, zwany dalej „BO”, stanowi środki finansowe budżetu Gminy Ozimek.
§ 2. Zadania wyłonione w trybie i na zasadach określonych Regulaminem są realizowane w ramach
wydatków budżetu Gminy Ozimek w danym roku budżetowym.
§ 3.
1. Łączna wartość zadań objętych „BO” wynosi nie więcej niż kwota wydatków przewidzianych
w budżecie gminy Ozimek na 2021 rok na realizację zadań publicznych w Ozimku w ramach „BO”.
2. W celu realizacji „BO” zadania dzieli się na kategorie:
a) inwestycyjne (tj. budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury gminnej), których
wartość nie może przekroczyć 50 000,00 zł,
b) nieinwestycyjne - małe, w tym wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym,
sportowym, których wartość nie może przekroczyć 10 000,00 zł,
c) nieinwestycyjne - duże, w tym mające wpływ na bezpieczeństwo lub poprawę estetyki i wizerunku
miasta, których wartość nie może przekroczyć 35 000,00 zł.
3. Harmonogram „BO” zawarty w załączniku nr 1 do Regulaminu zawiera zakres oraz terminy realizacji.
§ 4. Administratorem danych osobowych zebranych podczas realizacji „BO” zarówno od osób zgłaszających
zadania, popierających je, a także biorących udział w głosowaniu jest Burmistrz Ozimka. Dane te będą przetwarzane
wyłącznie w celu realizacji „BO”. Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe i ich poprawienia,
a podanie ich jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie realizacji „BO”.
Rozdział 2
Zgłaszanie zadań
§ 5.
1. Zgłaszanym zadaniem jest każda inicjatywa obywatelska mająca wpływ na rozwój Ozimka i zaspokojenie
potrzeb jego mieszkańców.
2. Zadanie inwestycyjne powinno być zobrazowane w szczególności na mapach, fotografiach, wizualizacjach,
rysunkach lub szkicach.
3. Zgłaszane zadania muszą być:
1) zgodne z powszechnie obowiązującym prawem;
2) zlokalizowane na terenie miasta i realizowane wyłącznie na terenie stanowiącym własność gminy Ozimek;
3) ogólnodostępne dla mieszkańców, w tym nieodpłatne. Kryterium to należy rozumieć jako realizację
zadania w ogólnodostępnych przestrzeniach, a w sytuacji zadań nie inwestycyjnych - małych przy
organizacji wydarzenia należy zapewnić otwarty udział mieszkańców w takich wydarzeniach;
4) zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
5) zgodne z planowanymi koncepcjami zagospodarowania przestrzennego danego terenu.
4. Zgłaszane zadania nie mogą:
1) naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich w tym prawa własności;
2) polegać na nabyciu prawa własności nieruchomości;
3) naruszać powszechnie przyjętych norm moralnych i społecznych;
4) być realizowane, gdy wymagają instytucjonalnej współpracy, jeżeli osoby odpowiedzialne za daną instytucję nie
przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia.
Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1869
5. Z zadań „BO” wyłączone zostają zadania na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Ozimek.
6. Wzór formularza zgłoszeniowego jest załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
7. Formularz listy poparcia zadania jest załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
8. Zgłaszane zadanie wymaga poparcia co najmniej 5 mieszkańców Ozimka.
9. Wypełnione wnioski oraz listy poparcia składa się w terminie określonym w harmonogramie „BO”
w Biurze Podawczym lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku z dopiskiem „Budżet
Obywatelski Ozimka 2021”.
10. Zgłoszenia uznaje się za ważne, jeśli we wniosku zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola oraz
załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia.
11. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą rozpatrywane.
12. Z tytułu zgłoszenia zadania Wnioskodawca nie uzyskuje prawa do jego realizacji. Wybór wykonawcy
zadania jest dokonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 3
Weryfikacja zgłoszonych zadań
§ 6. Burmistrz Ozimka powołuje w drodze zarządzenia Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który dokona
weryfikacji formularzy z propozycjami zadań pod względem kryteriów formalno-prawnych i m.in. pod
względem możliwości ich realizacji, rzeczywistego kosztu, możliwości zabezpieczenia w latach następnych
ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania.
§ 7.
1. W razie stwierdzenia, że dwa lub więcej projektów dotyczą realizacji identycznego lub bardzo
podobnego zadania publicznego, Burmistrz niezwłocznie zorganizuje spotkanie z udziałem Wnioskodawców
celem omówienia możliwości połączenia projektów w jeden. W przypadku braku zgody Wnioskodawców
na połączenie projektów, będą one rozpatrywane osobno.
2. W przypadku stwierdzenia, że propozycja zadania do „BO” posiada braki formalne, błędy merytoryczne,
nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do oceny zadania, a także gdy podane w zgłoszeniu dane budzą
wątpliwości, wzywa się Wnioskodawcę na wskazany w formularzu adres e-mail do uzupełnienia formularza
zadania i/lub udzielenia wyjaśnień w terminie do 5 dni kalendarzowych, pod rygorem odrzucenia propozycji
zadania.
3. W przypadku, gdy propozycja nie spełnia wymogów regulaminu lub Wnioskodawca nie złoży wyjaśnień
lub uzupełnień do projektu Wnioskodawca jest informowany o odrzuceniu projektu i jego przyczynie.
§ 8.
1. W przypadku odrzucenia zadania Wnioskodawcy przysługuje możliwość wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie do Burmistrza Ozimka w nieprzekraczalnym
terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania wnioskodawcy informacji (na podany w formularzu adres
e-mail) informacji o odrzuceniu.
3. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Burmistrz Ozimka po zapoznaniu się z argumentacją Wnioskodawcy niezwłocznie rozpatruje wniesione
odwołanie i o podjętym rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę.
5. Rozpatrzenie odwołania jest ostateczne i skutkuje zakończeniem procedowania nad danym wnioskiem.
§ 9. Burmistrz sporządza i upublicznia listę zadań, które podlegać będą procedurze głosowania przez
mieszkańców oraz listę zadań odrzuconych.
§ 10. Jeżeli suma wartości poszczególnych propozycji zadań, dopuszczonych do głosowania nie przekroczy
kwoty przeznaczonej na „BO” głosowanie nie odbywa się i wszystkie zadania zostają przyjęte do realizacji.
Rozdział 4
Zasady głosowania i ustalenie wyników głosowania
§ 11. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Ozimka w bezpośrednim, powszechnym i jawnym
głosowaniu.
§ 12. Propozycje zadań do „BO” umieszcza się na karcie do głosowania, według kolejności zgłoszeń.
Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 1869
§ 13. Głosowanie odbywa się na formularzu udostępnionym wraz z listą zadań dopuszczonych do głosowania
w formie elektronicznej poprzez stronę internetową Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku. Formularz stanowi
załącznik nr 4 do Regulaminu.
§ 14.
1. W przypadku głosowania przez osoby niepełnoletnie konieczna jest zgoda opiekunów lub rodziców
na karcie do głosowania.
2. Głosować można na jedno zadanie.
3. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi jedna ze wskazanych okoliczności:
1) na karcie nie wybrano żadnego zadania;
2) na karcie wybrano więcej niż jedno zadanie;
3) nie wypełniono wszystkich wymaganych pól na karcie do głosowania;
4) w przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania. W tym przypadku
wszystkie oddane głosy uznaje się za nieważne;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie zaznaczone na formularzu,
a w przypadku osób niepełnoletnich brak zaznaczonej zgody rodzica lub opiekuna prawnego;
6) gdy głos zostanie oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Ozimka.
4. Obliczenie wyników głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów na poszczególne propozycje
zadań z kart oddanych w głosowaniu elektronicznym. Ustalona zostaje ostateczna lista zadań, które otrzymały
kolejno największą liczbę głosów.
5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście
decyduje losowanie.