BO KROK PO KROKU

Budżet obywatelski na rok 2020 krok po kroku

  • Czym jest Budżet Obywatelski Miasta Ozimka?

 Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy Ozimka współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

o    mieszkańcy Ozimka zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;

o    propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;

o    w efekcie, najwyżej ocenione  propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

  • Skąd pieniądze na Budżet Obywatelski Miasta Ozimka?

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy Ozimka ( mieszkańcy sołectw decydują na co wydatkują środki z Funduszu Sołeckiego). Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka jest 250 000,00 złotych.

  • Dlaczego warto włączyć się w jego tworzeniu?

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy.

  • Jakie zadania można zgłaszać do  Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na rok 2020?

Cały Budżet Obywatelski Miasta Ozimka na 2020 rok wynosi 250 000,00 zł.

Jednakże zostały wprowadzone ograniczenia kwotowe, w zależności na rodzaje zadań. I tak na zadania inwestycyjne i remontowe wartość nie może przekroczyć 50 000,00 zł, na zadania nieinwestycyjne, w tym wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowo-rekreacyjnym, turystycznym wartość nie może przekroczyć 10 000,00 zł, a na zadanianieinwestycyjne mające wpływ na poprawę estetyki i wizerunku miasta, wartość nie może przekroczyć 35 000,00 zł.

  • Kto zgłasza projekty do Budżetu Obywatelskiego?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka może zgłaszać każdy mieszkaniec Ozimka. Projekty muszą być zgłoszone na właściwym formularzu.

  • Czy można realizować projekty BO etapowo, np. w  2020 roku opracowanie projektu, a w 2021 roku jego wykonanie?

Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

  • Co musi zawierać  kosztorys projektu?

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka oceniająca wniosek.

  • Na jakiej podstawie koszty są weryfikowane?

Weryfikacja kosztów szacunkowych złożonego projektu wykonywana będzie przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

  • Co się dzieje, gdy koszty są zawyżone/zaniżone?

Zgłaszający projekt zostaje poinformowany o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego zgłoszonego projektu.

  • Co decyduje, że dany projekt będzie realizowany?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.


Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na Swoje pytanie lub masz wątpliwości - napisz lub zadzwoń.

Dane kontaktowe znajdziesz na stronie www.ozimek.pl – zakładka Budżet Obywatelski Miasta Ozimka