BO KROK PO KROKU

Budżet obywatelski na rok 2019 krok po kroku

 • Czym jest Budżet Obywatelski Miasta Ozimka?

 Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy Ozimka współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

o    mieszkańcy Ozimka zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;

o    propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;

o    w efekcie, najwyżej ocenione  propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

 • Skąd pieniądze na Budżet Obywatelski Miasta Ozimka?

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy Ozimka ( mieszkańcy sołectw decydują na co wydatkują środki z Funduszu Sołeckiego). Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka jest 250 tys. złotych.

 • Dlaczego warto włączyć się w jego tworzeniu?

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całej gminy.

 • Ile wynosi Budżet Obywatelski Miasta Ozimka na rok 2019?

Budżet Obywatelski Miasta Ozimka na 2019 rok wynosi 250 tys. zł. ( z tym, że maksymalna wartość jednego zgłoszonego projektu wynosi 50 tys. zł)

 • Które zadania mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka?

Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania o charakterze inwestycyjnym lub remontowym, zgłoszone przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy i realizowane w ciągu jednego roku budżetowego. 

 • Kto zgłasza projekty do Budżetu Obywatelskiego?

Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka może zgłaszać każdy mieszkaniec Ozimka. Projekty muszą być zgłoszone na właściwym formularzu.

 • Czy można realizować projekty BO etapowo, np. w  2019 roku opracowanie projektu, a w 2020 roku jego wykonanie?

Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

 • Co musi zawierać  kosztorys projektu?

Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka oceniająca wniosek.

 • Na jakiej podstawie koszty są weryfikowane?

Weryfikacja kosztów szacunkowych złożonego projektu wykonywana będzie przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

 • Co się dzieje, gdy koszty są zawyżone/zaniżone?

Zgłaszający projekt zostaje poinformowany o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu rzeczowego zgłoszonego projektu.

 

 • Co decyduje, że dany projekt będzie realizowany?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski.

 


Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na Swoje pytanie lub masz wątpliwości - napisz lub zadzwoń.

Dane kontaktowe znajdziesz na stronie www.ozimek.pl – zakładka Budżet Obywatelski Miasta Ozimka

 

/-/ Barbara Durkalec

Sekretarz Gminy Ozimek