Harmonogram  Budżetu  Obywatelskiego na 2024 rok

 

Termin

Zakres

Przez 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez Burmistrza Ozimka  na stronie Urzędu Gminy  i Miasta w Ozimku

Kampania  promująca BO

Do 14 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie zakończenia  kampanii  promującej BO.

Zgłaszanie przez mieszkańców Ozimka zadań do BO Ozimka  na 2024 rok.

Do 45 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie zakończenia  zgłaszania zadań  do BO.

Weryfikacja wniosków, uzupełnienia, procedura odwoławcza, ustalenie listy projektów do glosowania  i odrzuconych.

 

Weryfikacja propozycji zadań pod względem kryteriów  formalno-prawnych, możliwości  realizacji

zadań, rzeczywistego kosztu realizacji i zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

W trakcie weryfikacji możliwe jest, na wezwanie, uzupełnianie  braków  oraz składanie wyjaśnień.

W przypadku podjęcia decyzji o odrzuceniu wniosku informuje się o tym  Wnioskodawcę  na podany

w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail). Wnioskodawca  do 5 dni może złożyć  odwołanie.

Etap kończy upublicznienie zadań, które znajdą się na liście do głosowania  i zadań odrzuconych.

Przez 21 dni  kalendarzowych

Glosowanie  mieszkańców Ozimka.

Do 14 dni od dnia następnego po dacie zakończenia głosowania.

Ustalenie i ogłoszenie wyników w sprawie Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2024 rok.

Załączniki: