REGULAMIN

Harmonogram

Termin

Zakres

Przez 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez Burmistrza Ozimka na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Kampania promująca BO

Do 14 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie zakończenia kampanii promującej BO.

Zgłaszanie przez mieszkańców Ozimka zadań do BO Ozimka na 2021 rok

Do 45 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie zakończenia zgłaszania zadań do BO.

Weryfikacja wniosków, uzupełnienia, procedura
odwoławcza, ustalenie listy projektów do głosowania
i odrzuconych.
Weryfikacja propozycji zadań pod względem kryteriów
formalno-prawnych, możliwości realizacji zadań,
rzeczywistego kosztu realizacji i zabezpieczenia
w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie
ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował
w przyszłości.
W trakcie weryfikacji możliwe jest, na wezwanie,
uzupełnianie braków oraz składanie wyjaśnień.
W przypadku podjęcia decyzji o odrzuceniu wniosku
informuje się o tym Wnioskodawcę na podany
w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail).
Wnioskodawca do 5 dni może złożyć odwołanie.
Etap kończy upublicznienie zadań, które znajdą się
na liście do głosowania i zadań odrzuconych.

Przez 21 dni kalendarzowych

Głosowanie mieszkańców Ozimka

Do 14 dni od dnia następnego po dacie zakończenia głosowania.

Ustalenie i ogłoszenie wyników w sprawie Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2021 rok.