REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2024

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Budżet Obywatelski, zwany dalej „BO”, stanowi środki finansowe budżetu Gminy Ozimek.
§ 2. Zadania wyłonione w trybie i na zasadach określonych Regulaminem są realizowane w ramach wydatków budżetu Gminy Ozimek w danym roku budżetowym.
§ 3. 1. Łączna wartość zadań objętych „BO” wynosi nie więcej niż kwota wydatków przewidzianych w budżecie gminy Ozimek na 2024rok na realizację zadań publicznych w Ozimku w ramach „BO”.
2.  W celu realizacji „BO” można zgłaszać zadania inwestycyjne mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców (tj. budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont elementu infrastruktury gminnej), których wartość nie może przekroczyć 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
3. Harmonogram „BO” zawarty w załączniku nr 1 do Regulaminu zawiera zakres oraz terminy realizacji.
§ 4.Administratorem danych osobowych zebranych podczas realizacji „BO” zarówno od osób zgłaszających zadania, popierających je, a także biorących udział w głosowaniu jest Burmistrz Ozimka. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji „BO”. Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe i ich poprawienia, a podanie ich jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie realizacji „BO”.

Rozdział 2
Zgłaszanie zadań
§ 5. 1.  Zgłaszanym zadaniem jest każda inicjatywa obywatelska mająca wpływ na rozwój Ozimka i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.
2. Zadanie inwestycyjne powinno być zobrazowane w szczególności na mapach, fotografiach, wizualizacjach, rysunkach lub szkicach.
3. Zgłaszane zadania muszą być:
1) zgodne z powszechnie obowiązującym prawem;
2)  zlokalizowane na terenie miasta i realizowane wyłącznie na terenie, do którego gmina Ozimek posiada tytuł prawny do dysponowania. W przypadku terenów stanowiących własność gminy Ozimek, które zostały oddane innemu podmiotowi do korzystania, projekt wymaga spełnienia następujących przesłanek:
a) wyrażenia zgody przez ten podmiot na realizację projektu;
b) przejęcia przez ten podmiot obowiązków w zakresie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, przeprowadzaniem przeglądów, napraw, konserwacji oraz ubezpieczenia wyposażenia i urządzeń;
3) ogólnodostępne. Kryterium to należy rozumieć jako realizację zadania w ogólnodostępnych przestrzeniach;
4) zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
5) zgodne z planowanymi koncepcjami zagospodarowania przestrzennego danego terenu;
6) zaplanowane z uwzględnieniem – o ile jest to możliwe – uniwersalnego projektowania,
4.  Zgłaszane zadania nie mogą:
1) naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich w tym prawa własności;
2) polegać na nabyciu prawa własności nieruchomości;
3)  naruszać powszechnie przyjętych norm moralnych i społecznych;
4) zakładać realizacji części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie koncepcji bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
5) po realizacji generować kosztów eksploatacji niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości zadnia.
5.  Wzór formularza zgłoszeniowego jest załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
6. Formularz listy poparcia zadania jest załącznikiem nr 3 do Regulaminu.
7. Zgłaszane zadanie wymaga poparcia co najmniej 7 mieszkańców Ozimka. Każdy mieszkaniec może poprzeć kilka propozycji.
8. Wypełnione wnioski oraz listy poparcia składa się w terminie określonym w harmonogramie „BO” w Punkcie Informacji Urzędu lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku z dopiskiem "Budżet Obywatelski Ozimka 2024".
9. Zgłoszenia uznaje się za ważne, jeśli we wniosku zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola oraz załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia.
10. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą rozpatrywane.
11. Z tytułu zgłoszenia zadania Wnioskodawca nie uzyskuje prawa do jego realizacji. Wybór wykonawcy zadania jest dokonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 3
Weryfikacja zgłoszonych zadań

§ 6. Burmistrz Ozimka powołuje w drodze zarządzenia Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, który dokona weryfikacji formularzy z propozycjami zadań pod względem kryteriów formalno-prawnych i m.in. pod względem możliwości ich realizacji, rzeczywistego kosztu, możliwości zabezpieczenia w latach następnych ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania.
§ 7. 1. W razie stwierdzenia, że dwa lub więcej projektów dotyczą realizacji identycznego lub bardzo podobnego zadania publicznego, Burmistrz niezwłocznie zorganizuje spotkanie z udziałem Wnioskodawców celem omówienia możliwości połączenia projektów w jeden. W przypadku braku zgody Wnioskodawców na połączenie projektów, będą one rozpatrywane osobno.
2. W przypadku stwierdzenia, że propozycja zadania do „BO” posiada braki formalne, błędy merytoryczne, nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do oceny zadania, a także gdy podane w zgłoszeniu dane budzą wątpliwości, wzywa się Wnioskodawcę na wskazany w formularzu adres e-mail do uzupełnienia formularza zadania i/lub udzielenia wyjaśnień w terminie do 5 dni kalendarzowych, pod rygorem odrzucenia propozycji zadania.
3. W przypadku, gdy propozycja nie spełnia wymogów regulaminu lub Wnioskodawca nie złoży wyjaśnień lub uzupełnień do projektu Wnioskodawca jest informowany o odrzuceniu projektu i jego przyczynie.
§ 8. 1.  W przypadku odrzucenia zadania Wnioskodawcy przysługuje możliwość wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie do Burmistrza Ozimka w nieprzekraczalnym terminie 5 dni kalendarzowych od dnia przekazania wnioskodawcy informacji o odrzuceniu (na podany w formularzu adres e-mail).
3. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Burmistrz Ozimka po zapoznaniu się z argumentacją Wnioskodawcy niezwłocznie rozpatruje wniesione odwołanie i o podjętym rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę.
5.  Rozpatrzenie odwołania jest ostateczne i skutkuje zakończeniem procedowania nad danym wnioskiem.
§ 9. Burmistrz sporządza i upublicznia listę zadań, które podlegać będą procedurze głosowania przez mieszkańców oraz listę zadań odrzuconych.
§ 10. Jeżeli suma wartości poszczególnych propozycji zadań, dopuszczonych do głosowania nie przekroczy kwoty przeznaczonej na „BO” głosowanie nie odbywa się i wszystkie zadania zostają przyjęte do realizacji.

Rozdział 4
Zasady głosowania i ustalenie wyników głosowania
§ 11. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Ozimka w bezpośrednim, powszechnym i jawnym głosowaniu.
§ 12. Propozycje zadań do „BO” umieszcza się na karcie do głosowania, według kolejności zgłoszeń.
§ 13. Głosowanie odbywa się na formularzu udostępnionym wraz z listą zadań dopuszczonych do głosowania w formie elektronicznej poprzez stronę internetową Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku. Formularz stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
§ 14. 1. W przypadku głosowania przez osoby niepełnoletnie konieczna jest zgoda opiekunów lub rodziców.
2. Głosować można na jedno zadanie.
3. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi jedna ze wskazanych okoliczności:
1) na karcie nie wybrano żadnego zadania;
2) na karcie wybrano więcej niż jedno zadanie;
3) nie wypełniono wszystkich wymaganych pól na karcie do głosowania;
4) w przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania. W tym przypadku wszystkie oddane głosy uznaje się za nieważne;
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie zaznaczone na formularzu, a w przypadku osób niepełnoletnich brak zaznaczonej zgody rodzica lub opiekuna prawnego;
6) gdy głos zostanie oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Ozimka;
4. Obliczenie wyników głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów na poszczególne propozycje zadań z kart oddanych w głosowaniu elektronicznym. Ustalona zostaje ostateczna lista zadań, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów.
5. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście decyduje losowanie.

Załączniki: