O budżecie

Regulamin

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2020

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.  Budżet Obywatelski, zwany dalej „BO”, stanowi środki finansowe budżetu Gminy Ozimek.

§ 2.  Zadania wyłonione w trybie i na zasadach określonych Regulaminem są realizowane w ramach wydatków budżetu Gminy Ozimek w danym roku budżetowym.

§ 3. 1.  Łączna wartość zadań objętych „BO”wynosi nie wiecej niż kwota wydatków przewidzianych w budżecie gminy Ozimek na 2020 rok  na realizację zadań publicznych w Ozimku w ramach „BO” .

2. W celu realizacji „BO” zadania dzieli się na dwie kategorie:

a) inwestycyjne, remontowe, których wartość nie może przekroczyć 50 000,00 zł;

b) nieinwestycyjnie w tym wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowo-rekreacyjnym , turystycznym , których wartość nie może przekroczyć 10 000,00 zł.

c) nieinwestycyjne mające wpływ na poprawę estetyki i wizerunku miasta, których wartość nie może przekroczyć 35 000 zł.

3. Harmonogram „BO” zawarty w załączniku nr 1 do Regulaminu zawiera zakres oraz terminy realizacji.

§ 4. Administratorem danych osobowych zebranych podczas realizacji „BO” zarówno od osób zgłaszających zadania, popierających je, a także biorących udział w głosowaniu jest Burmistrz Ozimka. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji „BO” i nie będą przekazywane osobom trzecim. Każdemu przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe i ich poprawienia, a podanie ich jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie realizacji „BO”.

Rozdział 2.
Zgłaszanie zadań

§ 5. 1.   Zgłaszanym zadaniem jest każda inicjatywa obywatelska mająca wpływ na rozwój Ozimka i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców.

2. Zadanie inwestycyjne powinno być zobrazowane w szczególności na mapach, fotografiach, wizualizacjach, rysunkach lub szkicach.

3. Zgłaszane zadania muszą być:

1) zgodne z powszechnie obowiązującym prawem;

2) realizowane wyłącznie na terenie stanowiącym własność gminy Ozimek, w pozostałych przypadkach konieczna jest pisemna zgoda własciciela;

3) ogólnodostępne dla mieszkańców gminy Ozimek;

4) zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

5) zgodne z planowanymi koncepcjami zagospodarowania przestrzennego danego terenu.

4. Zgłaszane zadania nie mogą:

1) naruszać obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich w tym prawa własności;

2) polegać na nabyciu prawa własności nieruchomości;

3) naruszać powszechnie przyjętych norm moralnych i społecznych.

5. Z zadań „BO” wyłączone zostają zadania na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Ozimek.

6. Wzór formularza zgłoszeniowego jest załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

7. Formularz listy poparcia zadania jest załącznikiem nr 3 do Regulaminu.

8. Zgłaszane zadanie wymaga poparcia co najmniej15 mieszkańców Ozimka.

9. Wypełnione wnioski oraz listy poparcia składa się w terminie określonym w harmonogramie „BO” w Biurze Podawczym lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku z dopiskiem "Budżet Obywatelski Ozimka 2020".

10. Zgłoszenia uznaje się za ważne, jeśli we wniosku zostaną wypełnione prawidłowo wszystkie pola oraz załączona zostanie prawidłowo wypełniona lista poparcia.

11. Zgłoszenia dokonane po terminie nie będą rozpatrywane.

12. Z tytułu zgłoszenia zadania Wnioskodawca nie uzyskuje prawa do jego realizacji. Wybór wykonawcy zadania jest dokonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 3.
Weryfikacja zgłoszonych zadań

§ 6.  Formularze z propozycjami zadań podlegają weryfikacji pod względem kryteriów formalno-prawnych, a następnie przekazane zostaną właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnych, celem dokonania wnikliwej analizy, m.in. pod względem możliwości ich realizacji, rzeczywistego kosztu, możliwości zabezpieczenia w latach następnych ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji zadania.

§ 7. 1.  Burmistrz dokonuje wyboru zadań, które znajdą się na liście podlegającej głosowaniu przez mieszkańców miasta.

2. W razie stwierdzenia, że dwa lub więcej projektów dotyczą realizacji identycznego lub bardzo podobnego zadania publicznego, Burmistrz niezwłocznie zorganizuje spotkanie z udziałem wnioskodawców celem omówienia możliwości połączenia projektów w jeden. W przypadku braku zgody wnioskodawców na połączenie projektów, będą one rozpatrywane osobno.

3. W przypadku stwierdzenia, że propozycja zadania do „BO” posiada braki formalne, błędy merytoryczne, nie zawiera istotnych informacji niezbędnych do oceny zadania, a także gdy podane w zgłoszeniu dane budzą wątpliwości, wzywa się wnioskodawcę na wskazany w formularzu adres e-mail do uzupełnienia formularza zadania i/lub udzielenia wyjaśnień w terminie do 5 dni kalendarzowych, pod rygorem odrzucenia propozycji zadania.

4. Burmistrz sporządza i upublicznia listę zadań, które podlegać będą procedurze głosowania przez mieszkańców oraz listę zadań odrzuconych.

5. Jeżeli suma wartości poszczególnych propozycji zadań, dopuszczonych do głosowania nie przekroczy kwoty przeznaczonej na „BO” głosowanie nie odbywa się i wszystkie zadania zostają przyjęte do realizacji.

Rozdział 4.
Tryb odwoławczy

§ 8. 1.  W przypadku odrzucenia zadania wnioskodawcy przysługuje możliwość wniesienia odwołania.

2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie do Burmistrza Ozimka w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy zadań odrzuconych.

3. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Burmistrz Ozimka po zapoznaniu się z argumentacją wnioskodawcy niezwłocznie rozpatruje wniesione odwołanie i o podjętym rozstrzygnięciu informuje Wnioskodawcę.

5. W przypadku uwzględnienia odwołania przez Burmistrza Ozimka zgłoszone zadanie zostanie dopisane na listę zadań, które podlegać będą procedurze głosowania.

6. Rozpatrzenie odwołania jest ostateczne i skutkuje zakończeniem procedowania nad danym wnioskiem.

7. W przypadku uwzględnienia odwołania publikuje się zaktualizowane listy zadań.

Rozdział 5.
Zasady głosowania i ustalenie wyników głosowania

§ 9.  O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy Ozimka w bezpośrednim, powszechnym i jawnym głosowaniu.

§ 10.  Propozycje zadań do „BO” umieszcza się na karcie do głosowania, według kolejności zgłoszeń.

§ 11.  Głosowanie odbywa się na formularzu udostępnionym wraz z listą zadań dopuszczonych do głosowania w formie:

1) elektronicznej przez stronę internetową Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku,

2) papierowej poprzez wypełnienie formularza i włożenie go do urny w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku. Formularz stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 12. 1.  Głosowanie odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu jednego ze sposobów wskazanych w §11.

2. W przypadku głosowania przez osoby niepełnoletnie konieczna jest zgoda opiekunów lub rodziców na karcie do głosowania.

3. Głosować można na jedno zadanie.

4. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi jedna ze wskazanych okoliczności:

1) na karcie nie wybrano żadnego zadania;

2) na karcie wybrano więcej niż jedno zadanie;

3) nie wypełniono wszystkich wymaganych pól na karcie do głosowania;

4) w przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania. W tym przypadku wszystkie oddane głosy uznaje się za nieważne;

5) formularz będzie wypełniony nieczytelnie;

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie podpisane lub zostanie podpisane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby podpisującej;

7) gdy głos zostanie oddany przez osobę nie będącą mieszkańcem Ozimka;

8) w przypadku osób niepełnoletnich brak podpisu rodzica lub opiekuna prawnego.

5. Obliczenie wyników głosowania polega na zsumowaniu liczby głosów na poszczególne propozycje zadań z kart oddanych w głosowaniu tradycyjnym i elektronicznym. Ustalona zostaje ostateczna lista zadań, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów.

6. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności na liście decyduje losowanie