O budżecie

Uchwała

UCHWAŁA NR XIII/100/19 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020 rok

 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r.      poz. 506, 1309 i 1696, 1815) Rada Miejska w Ozimkuuchwala:

§ 1. Uchwala się Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2020 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  WojewództwaOpolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku

 

Aldona Koczur