O budżecie

Uchwała

UCHWAŁA NR XXI/169/20 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021 rok

 

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) Rada Miejska w Ozimku uchwala:

 

§ 1. Uchwala się Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2021 rok, który stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku

 

Aldona Koczur