O budżecie

Harmonogram

Termin

Zakres

Przez 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez Burmistrza Ozimka na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Kampania promująca BO

Do 14 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie zakończenia kampanii promującej BO.

Zgłaszanie przez mieszkańców Ozimka zadań do BO Ozimka na 2020 rok

Do 30 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie zakończenia zgłaszania zadań do BO.

Weryfikacja propozycji zadań pod względem kryteriów formalno-prawnych, oraz zaopiniowanie przez merytoryczne komórki organizacyjne możliwości realizacji zadań, rzeczywistego kosztu realizacji i zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

 

W trakcie weryfikacji możliwe jest, na wezwanie, uzupełnianie braków oraz składanie wyjaśnień.

 

Etap kończy upublicznienie zadań, które znajdą się na liście do głosowania i zadań odrzuconych.

Do 10 dni kalendarzowych od dnia następnego po dacie ogłoszenia list: zadań do głosowania oraz zadań odrzuconych.

 

 W przypadku braku odwołania lub skrócenia czasu na wydanie opinii i decyzji etap należy skrócić do minimum.

Procedura odwoławcza (do 5dni na odwołanie wnioskodawcy, do 5 dni na decyzję Burmistrza Ozimka i poinformowanie wnioskodawcy na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail).

 

W przypadku uwzględnienia odwołania następuje weryfikacja list zadań przyjętych i odrzuconych.

 

Upublicznia się ostateczna listę zadań przyjętych do głosowania i zadań odrzuconych.

Przez 21 dni kalendarzowych

Głosowanie mieszkańców Ozimka

Do 14 dni od dnia następnego po dacie zakończenia głosowania.

Ustalenie i ogłoszenie wyników w sprawie Budżetu Obywatelskiego Ozimka na 2020 rok.